REGULAMIN KONKURSU CYBERSKILLER CHALLENGE

(dalej: Regulamin)

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Konkurs edukacyjny prowadzony jest pod nazwą „CyberSkiller Challenge” (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Cyberskiller Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Pogodna 36, 20 – 337 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791988, posiadająca numer NIP: 9462689779, REGON: 383698245, o kapitale zakładowym 62.500,00 zł (dalej: Organizator).
 3. Celem Konkursu jest pobudzenie wśród młodzieży zainteresowania cyberbezpieczeństwem oraz szerzenie praktycznej wiedzy w tym zakresie, a także zachęcenie do realizowania swoich zainteresowań i pasji w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

§ 2

 1. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb jego przeprowadzenia, a w szczególności:
  1. zasady i warunki organizacji Konkursu;
  2. tryb powoływania i pracy Komisji Konkursowej;
  3. przebieg etapów oraz przyznawania nagród.
 2. Organizator ogłasza Konkurs, sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem i zapewnia obsługę organizacyjną Komisji Konkursowej.
 3. Informacje o Konkursie oraz Regulamin są publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz pod adresem WWW https://cscs.pl/ (zwana dalej: „Stroną Internetową Konkursu”).
 4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza akceptację regulaminu Konkursu.
 5. Uczestnictwa w Konkursie jak i prawa i obowiązki z nimi związane, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników lub osób świadczących usługi na rzecz Organizatora i jego Partnerów. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca w sposób stały na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 8. Wszelkie inne koszty nieokreślone w Regulaminie ponosi Uczestnik Konkursu we własnym zakresie.

§ 3

 1. Konkurs trwa od 22.04.2014 r. do 20.06.2024 r.
 2. Konkurs zostanie podzielony na etapy według zasad opisanych w Regulaminie.
 3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem portalu internetowego Organizatora pod adresem https://portal.cyberskiller.com/ (dalej: Platforma CyberSkiller).

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

§ 4 Zgłoszenie Szkoły do Konkursu

 1. Do udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I i II stopnia (dalej: Szkoła) zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Uczestnik).
 2. Udział Uczestnika w Konkursie uzależniony jest od uprzedniego zgłoszenia się do Konkursu Szkoły, do której Uczestnik uczęszcza jako uczeń.
 3. Zgłoszenia Szkoły dokonuje za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu jej dyrektor lub nauczyciel w niej zatrudniony, który będzie koordynował i wspierał Uczestników w przygotowania do udziału w Konkursie (dalej: Opiekun). Jedna Szkoła może posiadać jednego Opiekuna.
 4. Do konkursu Szkoła może być zgłoszona wyłącznie jeden raz. W przypadku zgłoszenia Szkoły do konkursu drugi i kolejny raz, zgłoszenie takie będzie odrzucane. O zgłoszeniu uczestnictwa Szkoły w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Jeden Opiekun może zgłosić do konkursu więcej niż jedną Szkołę, pod warunkiem, że Opiekun współpracuje z takimi placówkami, a rejestracja odbędzie się z różnych adresów e-mail.
 6. Zgłoszenia Szkoły do konkursu można dokonać od dnia  18 kwietnia 2024 r. do dnia 15 maja 2024 r.
 7. Zgłoszenia Szkoły należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na Stronie Internetowej Konkursu.
 8. Przy zgłoszeniu Szkoły do Konkursu, Opiekun zobowiązany jest do wskazania w formularzu zgłoszeniowym:
  1. pełnej nazwy Szkoły/Zespołu Szkół,
  2. typu Szkoły – liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia,
  3. adresu Szkoły,
  4. województwa, w którym Szkoła jest położona,
  5. adresu poczty e-mail,
  6. imienia i nazwiska Opiekuna,
  7. numeru telefonu Opiekuna.
 9. W ramach procesu rejestracji Szkoły oraz w celu uczestnictwa w Konkursie, Opiekun na wskazany adres e-mail otrzyma link do założenia konta na Portalu rejestracji. Link o którym mowa w niniejszym punkcie zostanie przesłany w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji. W przypadku braku otrzymania wskazanego linku, Opiekun jest zobowiązany do złożenia reklamacji w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres [email protected].
 10. We wszystkich sprawach związanych z organizacją oraz przebiegiem Konkursu Organizator będzie kontaktował się bezpośrednio ze zgłoszonym Opiekunem za pośrednictwem Platformy CyberSkiller, wiadomości e-mail kierowanych na adres podany w formularzu zgłoszeniowym lub numeru telefonu podanego w formularzu zgłoszeniowym.
 11. Warunkiem udziału Szkoły w Konkursie jest zgłoszenie się co najmniej jednego Uczestnika z takiej Szkoły.

§ 5 Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu

 1. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu może być złożone w terminie od dnia 18 kwietnia 2024 r. do dnia 15 maja 2024 r.
 3. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest:
  1. zgłoszenie Szkoły, o którym mowa w § 4 Regulaminu;
  2. dokonanie rejestracji Uczestnika za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 powyżej;
  3. posiadanie przez Uczestnika statusu ucznia prawidłowo zgłoszonej Szkoły w roku Szkolnym 2023-2024;
  4. W przypadku niepełnoletniego uczestnika przedłożenie Organizatorowi oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
  5. W przypadku niepełnoletniego uczestnika przedłożenie Organizatorowi oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika o znajomości i akceptacji postanowień Regulaminu, jeżeli Uczestnik nie jest pełnoletni, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 4. Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. d i e muszą zostać przesłane w wersji elektronicznej, z widocznym podpisem rodzica/opiekuna prawnego z poczty e-mail rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika na adres poczty e-mail wskazany przez Organizatora w procesie rejestracji oraz Stronie Internetowej Konkursu.
 5. Pełnoletni uczestnik podczas procesu rejestracji zobowiązany jest podać:
  1. imię i nazwisko,
  2. rok urodzenia,
  3. adres poczty e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. nazwę Szkoły, do której uczęszcza.
 6. Niepełnoletni uczestnik podczas procesu rejestracji zobowiązany jest podać:
  1. imię i nazwisko,
  2. rok urodzenia,
  3. adres poczty e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. nazwę Szkoły, do której uczęszcza.
  6. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,
  7. Adres poczty e-mail rodzica/opiekuna prawnego.
 7. W ramach procesu rejestracji Uczestnik na wskazany adres e-mail otrzyma link do założenia indywidualnego konta na Platformie CyberSkiller (dalej: Konto Uczestnika). W ramach funkcjonalności Konta Uczestnika, Uczestnik będzie miał dostęp do informacji o Konkursie, materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych z zakresu informatyki, a w szczególności z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz do zadań konkursowych.

III. Zasady przebiegu Konkursu

§ 6 Etapy konkursu

 1. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów: kwalifikacyjnego oraz finałowego (zwane dalej odpowiednio: Etapem pierwszym oraz Etapem drugim).
 2. Etap pierwszy (kwalifikacyjny) zostanie przeprowadzony w terminie od 20.05.2024 r. od godz. 00:01 do 26.05.2024 r. do godz. 23:59.
 3. Etap drugi (finałowy) zostanie przeprowadzony w dniu 20.06.2024.
 4. Etap pierwszy zostanie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem Platformy CyberSkiller. Etap drugi zostanie przeprowadzony stacjonarnie w Warszawie, w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego. Dokładne informacje dotyczące miejsca przeprowadzenia Etapu drugiego będą przekazywane Uczestnikom za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji (adresu poczty e-mail lub numeru telefonu).
 5. Etap pierwszy będzie miał charakter indywidualny, natomiast Etap drugi będzie miał charakter zespołowy.
 6. Uczestnicy w Etapie pierwszym zobowiązani są rozwiązać zadania samodzielnie bez udziału osób trzecich, a w przypadku Etapu drugiego mającego charakter zespołowy Uczestnicy zobowiązani są do ograniczenia takich konsultacji wyłącznie do członków Zespołu.

§ 7 Wymagania techniczne

 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik jest zobowiązany do posiadania sprzętu komputerowego, m.in. podłączonego do sieci Internet wraz z aplikacją do przeglądania stron WWW np. Microsoft Edge, Google Chrome, który jest niezbędny do udziału w Konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu, jeżeli posiadany przez Uczestnika sprzęt komputerowy nie będzie posiadał funkcjonalności pozwalających na prawidłowe działanie Platformy CyberSkiller.

§ 8 Materiały Edukacyjne

 1. Organizator udostępni każdemu z Uczestników dostęp do Platformy CyberSkiller. Funkcjonalności Platformy CyberSkiller będzie ograniczona do zakresu niezbędnego do przygotowania się oraz przeprowadzenia danego Etapu Konkursu.
 2. Materiały edukacyjne, w tym dostęp do kursu edukacyjnego niezbędne do przygotowania się dla Etapu pierwszego zostaną udostępnione 22.04.2024 r. o godz. 00:01. Uczestnicy, którzy zgłoszą się po tej dacie otrzymają dostęp niezwłocznie. Dostęp do wskazanych materiałów zostanie wyłączony w dniu 19.05.2024 r. o godz. 23:59.
 3. Punkty zdobyte za rozwiązania zadań edukacyjnych nie mają wpływu na kwalifikację do Etapu pierwszego.

§ 9 Etap pierwszy - kwalifikacje

  1. Etap pierwszy odbywać się będzie w dniach od 20.05.2024 od godz. 00:01 do 26.05.2024 r. do godz. 23:59 (zwany dalej Czasem Trwania Etapu pierwszego). Będzie składał się z pytań teoretycznych lub zadań praktycznych udostępnionych na Platformie CyberSkiller.
  2. Etap pierwszy będzie składał się z pytań teoretycznych lub zadań praktycznych z obszaru cyberbezpieczeństwa, przygotowanych na podstawie treści udostępnionych materiałów edukacyjnych (zwane dalej Zadaniami Konkursowymi Etapu pierwszego). Organizator zastrzega, że pytania oraz zadania mogą wykraczać swym zakresem poza materiały edukacyjne udostępnione Uczestnikom.
  3. Uczestnik będzie miał dostęp do Platformy CyberSkiller celem rozwiązania Zadań Konkursowych Etapu pierwszego w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.
  4. Uczestnik w Czasie Trwania Etapu pierwszego będzie uprawniony do rozwiązywania Zadań Konkursowych Etapu Pierwszego. Każde pojedyncze Zadanie Konkursowe Etapu pierwszego ma swój indywidualnie określony czas, w którym Uczestnik może je rozwiązać, który jest podany na Platformie CyberSkiller. Czas każdego Zadania Konkursowego rozpoczyna się z chwilą jego uruchomienia.
  5. Liczba uzyskanych punktów jest obliczana na podstawie następujących zasad:
   1. Za każdą zaznaczoną poprawnie odpowiedź w pytaniu testowym Uczestnik uzyskuje 1 punkt,
   2. Za każdą zaznaczoną błędnie odpowiedź w pytaniu testowym Uczestnik traci 1 punkt,
   3. Uczestnik nie może uzyskać ujemnej liczby punktów w pytaniu, tj. w przypadku zaznaczenia większej liczby błędnych niż poprawnych odpowiedzi Uczestnik otrzyma 0 punktów w ramach pytania,
   4. Ostateczny wynik testu to suma uzyskanych punktów ze wszystkich pytań.
   5. Za poprawnie rozwiązane zadanie praktyczne uczestnik uzyskuje od 10 do 100 punktów. Wartość ta jest uzależniona od stopnia trudności zadania, która określana jest przez „gwiazdki” (np. 1* = 10p, 3* = 30p).
   6. Platforma CyberSkiller posiada moduł automatycznego sprawdzania, dlatego Uczestnik otrzymuje natychmiast informację, czy wykonał poprawnie zadania praktyczne.
  6. Punkty za rozwiązanie zadania dla szkoły zliczane są jedynie raz po pierwszym rozwiązaniu Zadania Konkursowego Etapu pierwszego, przez jednego Uczestnika ze szkoły.
  7. Ponowne rozwiązanie zadania lub rozwiązanie zadania przez innych uczniów z danej Szkoły nie spowoduje naliczenia punktów dla szkoły.

§ 10 Wyłanianie zwycięzców Etapu pierwszego - kwalifikacyjnego

 1. Wyłanianie zwycięzców Etapu pierwszego jest dwufazowe i odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Pierwsza faza wyłaniania zwycięzców, polega na wyłonieniu Szkół, które zajęły pierwsze 20 miejsc w rankingu szkół biorących udział w konkursie. Na miejsce szkoły w rankingu ma wpływ suma ilości punktów zdobytych przez szkołę obliczonych zgodnie z regułą określoną w § 9 ust. 6 i 7. W przypadku gdy Szkoły zdobędą identyczną liczbę punktów, decydujące znaczenie będzie miał czas rozwiązania poszczególnych Zadań Konkursowych Etapu pierwszego. Szkoła, której Uczestnicy w szybszym czasie rozwiązali Zadanie Konkursowe zostaje zakwalifikowana do kolejnego etapu.
 3. Do Etapu drugiego (finałowego) zostanie zakwalifikowanych maksymalnie trzech Uczestników z każdej wyłonionej w sposób opisany w ust. 2 powyżej Szkoły, którzy uzyskali najwyższy wynik punktowy w ramach danej Szkoły.
 4. Jeżeli kilku Uczestników uzyska taką samą liczbę punktów, to decydować będzie czas w jakim zostały rozwiązane zadania konkursowe.
 5. Informacje o zakwalifikowaniu do Etapu drugiego zostaną przekazane bezpośrednio do właściwego Opiekuna Szkoły.
 6. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do Etapu drugiego stworzą maksymalnie trzyosobowy zespół, reprezentujący Szkołę, której są uczniami (dalej: Zespół).
 7. Opiekun ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o zmianie Uczestnika wchodzącego w skład Zespołu.

§ 11

 1. Etap drugi zostanie przeprowadzony w dniu 20.06.2024 r. w formie stacjonarnej w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 57. Dokładny termin oraz miejsce Etapu drugiego zostanie przekazany Opiekunowi, na co najmniej 7 dni przed terminem Etapu drugiego.
 2. Etap drugi będzie polegał na rozwiązaniu zadań praktycznych z zakresu cyberbezpieczeństwa przez każdy Zespół wyłoniony w Etapie pierwszym (dalej zwane Zadaniami Konkursowymi Finałowymi).
 3. Uczestnicy celem wzięcia udziału w Etapie drugim są zobowiązani do posiadania sprzętu o parametrach wskazanych w § 7 ust 1.
 4. W czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań konkursowych w Etapie drugim uczestnicy mogą korzystać z Internetu bądź innych baz wiedzy w celu uzyskania informacji potrzebnych do rozwiązania zadań.
 5. W czasie przeznaczonym na rozwiązanie Zadań Konkursowych w Etapie drugim niedozwolone jest porozumiewanie się za pomocą połączeń telefonicznych, komunikatorów i innych środków komunikacji na odległość z osobami niebędącymi uczestnikami zespołu. W przypadku wykrycia przez Komisję Konkursową zaistnienia faktu komunikacji określonej w niniejszym ustępie, Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o dyskwalifikacji Zespołu.
 6. Na rozwiązanie Zadań Konkursowych w ramach Etapu drugiego każdy z Zespołów będzie miał 180 minut.
 7. Czynności związane z wykonaniem zadania mogą realizowane na Platformie CyberSkiller, dopuszcza się dokonywanie ich również z wykorzystaniem innych programów.
 8. Zwycięzcą Etapu drugiego oraz tym samym zwycięzcą całego konkursu będzie Zespół, który uzyska największą liczbę punktów za prawidłowe rozwiązanie Zadań Konkursowych Etapu drugiego.
 9. Liczba uzyskanych punktów jest obliczana na podstawie następujących zasad:
  1. za każdą zaznaczoną poprawnie odpowiedź w pytaniu testowym Uczestnik uzyskuje 1 punkt,
  2. za każdą zaznaczoną błędnie odpowiedź w pytaniu testowym Uczestnik traci 1 punkt,
  3. Uczestnik nie może uzyskać ujemnej liczby punktów w pytaniu, tj. w przypadku zaznaczenia większej liczby błędnych niż poprawnych odpowiedzi Uczestnik otrzyma 0 punktów w ramach pytania,
  4. ostateczny wynik testu to suma uzyskanych punktów ze wszystkich pytań.
  5. Za poprawnie rozwiązane zadanie praktyczne uczestnik uzyskuje od 10 do 100 punktów. Wartość ta jest uzależniona od stopnia trudności zadania, która określana jest przez “*” (np. 1* = 10p, 3*=30p).
  6. Platforma CyberSkiller posiada moduł automatycznego sprawdzania, dlatego Uczestnik otrzymuje natychmiast informację, czy wykonał poprawnie zadania praktyczne.
 10. Jeżeli Zespoły uzyskają taką samą liczbę prawidłowych rozwiązań, to o zwycięstwie rozstrzygać będzie czas w jakim Zespół rozwiązał zadania.

IV. Komisja Konkursowa

§ 12

 1. Organizator ustanowi Komisję Konkursową w liczbie od 3 do 5 osób, w której skład będą wchodzili przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów. Organizator wskaże Przewodniczącego Komisji.
 2. Komisja Konkursowa nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu.
 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy również przygotowanie zadań, które będą przedmiotem Konkursu. Komisja będzie również oceniać samodzielność wykonanych Zadań Konkursowych Etapu Drugiego.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Nie wyłącza to jednak prawa Uczestnika do złożenia odwołania.
 5. Z przebiegu prac Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół zawierający wyniki głosowania oraz dane osobowe laureatów Konkursu w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy Szkoły, do której uczęszcza.
 6. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
 7. Odwołania Uczestników rozpoznaje Komisja Konkursowa.
 8. Odwołania dotyczące Konkursu powinny być kierowane przez Uczestników w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Zgłaszane odwołanie powinno zawierać co najmniej: imię, nazwisko i dane kontaktowe Uczestnika oraz uzasadnienie odwołania.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy nagród w drodze zmiany regulaminu. W przypadku modyfikacji listy nagród organizator poinformuje o tym fakcie uczestników konkursu za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu, a także w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w procesie rejestracji.

V. Zasady przyznawania nagród

§ 13

 1. Komisja Konkursowa wyłania Zespoły, które zdobyły I, II i III nagrodę. Przy czym I nagroda przyznawana będzie za zajęcie przez Zespół pierwszego miejsca, II nagroda za zajęcie przez Zespół drugiego miejsca oraz III nagroda za zajęcie przez Zespół trzeciego miejsca.
 2. Organizator ustanawia następujące nagrody:
  1. I nagroda przyznawana dla każdego z Uczestników Zespołu, który zajął pierwsze miejsce:
   • Złoty Indeks Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
   • Indywidualny dostęp do kursów z cyberbezpieczeństwa, programowania i sztucznej inteligencji na platformie CyberSkiller,
   • Licencja na program antywirusowy Trend Micro: Maximum Security.
  2. I nagroda przyznawana Szkole, której Zespół zajął pierwsze miejsce:
   • Dostęp do platformy CyberSkiller na rok szkolny 2024/2025 dla trzech klas (96 kont dostępowych), w skład którego wchodzą kursy przeznaczone dla danego typu Szkoły.
  3. II nagroda przyznawana dla każdego z Uczestników Zespołu, który zajął drugie miejsce:
   • Indywidualny dostęp kursów z cyberbezpieczeństwa, programowania i sztucznej inteligencji na platformie CyberSkiller,
   • Licencja na program antywirusowy Trend Micro: Maximum Security,
   • Bon do sklepu Amazon o wartości 100 Euro.
  4. II nagroda przyznawana Szkole, której Zespół zajął drugie miejsce:
   • Dostęp do platformy CyberSkiller na rok szkolny 2024/2025 dla dwóch klas (64 kont dostępowych), w skład którego wchodzą kursy przeznaczone dla danego typu Szkoły.
  5. III nagroda przyznawana dla każdego z Uczestników Zespołu, który zajął trzecie miejsce:
   • Indywidualny dostęp kursów z cyberbezpieczeństwa, programowania i sztucznej inteligencji na platformie CyberSkiller,
   • Licencja na program antywirusowy Trend Micro: Maximum Security,
  6. III nagroda przyznawana Szkole, której Zespół zajął trzecie miejsce:
   • Dostęp do platformy CyberSkiller na rok szkolny 2024/2025 dla jednej klasy (32 kont dostępowych), w skład którego wchodzą kursy przeznaczone dla danego typu Szkoły.
 3. Organizator może ustanowić dowolne nagrody specjale. Szczegółowe informacje, zostaną podane a do publicznej wiadomości za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu.
 4. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie.

§ 14

  1. Złoty Indeks Akademii Leona Koźmińskiego, o których mowa w §12 ust. 2, zwalnia laureata z opłat czesnego w trakcie pierwszego roku studiowania na wybranym przez Laureata kierunku studiów dyplomowych pierwszego stopnia.
  2. Dostęp do Platformy CyberSkiller, o którym mowa w § 12 ust. 2 lit. b Regulaminu zostanie przekazany Opiekunowi Szkoły w formie wiadomości e-mail wraz z instrukcją postępowania.

§ 15

 1. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną.

VI. Ochrona danych osobowych

§ 16

 1. Administratorem danych osobowych jest Cyberskiller Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Pogodna 36, 20 – 337 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791988, posiadająca numer NIP: 9462689779, REGON: 383698245, o kapitale zakładowym 62.500,00 zł. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora.
 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przy procesie rejestracji Szkoły oraz Uczestników, o którym mowa w § 4 i 5 Regulaminu, będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji Konkursu, tj. oceny, przyznania i przekazania nagród,
  2. podania do wiadomości publicznej informacji o wynikach Konkursu,
  3. promowania drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika, Opiekuna adres e-mail oraz numer telefonu usług świadczonych w ramach Platformy CyberSkiller oraz podejmowania w tym zakresie działań marketingowych,
  4. promowania drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika, Opiekuna adres e-mail oraz numer telefonu usług świadczonych przez Organizatora oraz podejmowania w tym zakresie działań marketingowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda, wyrażona przez Uczestnika lub przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika oraz Opiekuna.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku Uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych – do czasu zakończenia Konkursu lub do czasu wycofania zgody, o ile jej wycofanie będzie miało miejsce przed zakończeniem Konkursu. Cofnięcie zgody oznacza wyłączenie Pracy Konkursowej z Konkursu i wycofanie swojego udziału w Konkursie.
  2. w przypadku Uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych nagrodzonych prac – do momentu usunięcia publikacji o wynikach konkursu ze strony internetowej Organizatora lub zaprzestania innego wykorzystania nagrodzonych prac;
  3. w przypadku Opiekunów – przez okres do 1 roku od ogłoszenia wyników Konkursu,
  4. w celach marketingowych i promocyjnych do czasu wycofania zgody.
 5. Utrwalony wizerunek uczestników będzie przetwarzany na potrzeby organizacji Etapu drugiego konkursu, a także w celach promocyjnych związanych z konkursem do czasu wycofania zgody.
 6. Uczestnik, rodzic/opiekun prawny Uczestnika oraz Opiekun ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. Wycofanie Zgody przed zakończeniem Konkursu oznaczać będzie rezygnację z udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik, rodzic/opiekun prawny Uczestnika oraz Opiekun mają prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących przetwarzanych przez Administratora oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie usunięcia danych przed zakończeniem Konkursu oznaczać będzie rezygnację z udziału w Konkursie. Żądania wykonania powyższych praw należy przekazywać wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]
 8. Uczestnik, rodzic/opiekun prawny Uczestnika oraz Opiekun mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe dopuszczenie do udziału w Konkursie.
 10. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a także, realizacji nagród i ich wydania uprawnionym Uczestnikom. Dane osobowe będą udostępnione partnerom konkursu. Lista partnerów konkursu oraz zakres kategorii danych osobowych udostępniony poszczególnym partnerom konkursu jest dostępna pod linkiem […].
 11. Administrator danych nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, na podstawie podanych danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 17

 1. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy, w szczególności, lecz niewyłącznie:
  1. Przyczyny dotyczące Organizatora, w tym zmiany firmy, formy prawnej lub siedziby,
  2. Usprawnienia techniczne Strony Internetowej Konkursu lub Platformy CyberSkiller, w szczególności zmiany służące poprawie bezpieczeństwa użytkowników lub poprawie komfortu korzystania ze Strony Internetowej Konkursu oraz Platformy CyberSkiller,
  3. Zapobieganie nadużyciom,
  4. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa, skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu,
  5. Wprowadzenie środków bezpieczeństwa, w tym środków bezpieczeństwa sanitarnego, służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób,
  6. Zmiany redakcyjne Regulaminu Konkursu lub zmiany zakresie czasu organizacji Konkursu oraz poszczególnych jego etapów.
 2. O zmianach regulaminu wprowadzonych podczas trwania Konkursu organizator poinformuje uczestników drogą mailową.
 3. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników Konkursu.